Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego UP

Dla autorów

Regulamin Czasopisma „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej”

1. Rocznik „Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej” jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
2. Czasopismo wydawane jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, a obie wersje są tożsame.
3. Autorami artykułów mogą być studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowi i innych ośrodków akademickich. Każdy Autor ma prawo do publikacji jednego artykułu w danym numerze czasopisma.
4. W skład Komitet Redakcyjnego wchodzą członkowie Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej, działającego w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Komitet Redakcyjny powołuje Redaktor Naczelny.
5. Tematyka każdego numeru czasopisma ustalana jest przez Komitet Redakcyjny i podawana do wiadomości poprzez ogłoszenie zamieszone na stronie internetowej Koła oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Redaktor Naczelny powołuje Redaktora Tematycznego danego numeru czasopisma.
6. W Zeszytach Naukowych Pedagogiki Specjalnej publikowane są: artykuły o charakterze empirycznym, artykuły przeglądowe, wywiady, sprawozdania.
7. Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny dokonuje wstępnej oceny nadesłanych planów ramowych artykułów pod względem adekwatności tematyki oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanych tematów. Termin nadsyłania planów ramowych zostaje podany odpowiednio wcześnie i jest nieprzekraczalny. Nadesłane po terminie propozycje nie będą rozpatrywane.
8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Redaktor Naczelny wybiera te, które spełniają wszelkie kryteria. Autorzy zostaną poinformowani drogą mailową o podjętej decyzji.
9. Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny określa ostateczny termin nadsyłania artykułów, który zostanie podany drogą mailową. Termin ten jest nieprzekraczalny. Artykuły nadesłane po terminie nie zostaną opublikowane.
10. Przesłane artykuły winny być zgodne z tematyką zawartą w planie ramowym artykułu oraz spełniać wymogi formalne podane przez Komitet Redakcyjny.
11. Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów, których temat zostanie zmieniony bez wcześniejszej konsultacji lub niespełniających wymogów formalnych.
12. Autorzy otrzymują jeden egzemplarz wersji papierowej czasopisma.
13. Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej są czasopismem bezpłatnym.
14. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny.

WYMOGI WYDAWNICZE

Wymogi dotyczące planu ramowego artykułu
1. Plan ramowy powinien być nadesłany w terminie określonym przez Komitet Redakcyjny i Redaktora Naczelnego. Termin ten jest nieprzekraczalny.
2. Plan ramowy winien zawierać:

 • proponowany temat artykułu,
 • określenie charakteru artykułu: empiryczny, przeglądowy lub wywiad,
 • ramowy plan tekstu,
 • bibliografię (wydawnictwa po 2000 roku).

3. Ostateczna decyzja o tym, czy proponowana tematyka artykułu została zaakceptowana należy do Komitetu Redakcyjnego i Redaktor Naczelny.

Wymogi formalne dotyczące przygotowania artykułów
1. Artykuły powinny być przesłane do Redakcji w formie elektronicznej.
2. Artykuły przygotowane niezgodnie z poniższymi wymogami, będą odsyłane Autorom.
3. Tekst artykułów wraz ze streszczeniem w języku angielskim i bibliografią nie powinien przekraczać 5 stron formatu B5.
4. Artykuły należy przygotować w edytorze tekstu Microsoft Word według następujących zasad:

 • krój i rozmiar czcionki: Times New Roman, 11 punktów – tekst właściwy, bibliografia: 10 punktów,
 • interlinia: pojedyncza,
 • formatowanie tekstu: jak najprostsze, bez tabulatorów, bez ręcznego przenoszenia wyrazów, bez twardych spacji, tekst może być wyrównany do lewej lub wyjustowany

5. Układ artykułu:

 • imię i nazwisko autora (autorów),
 • rok i kierunek studiów, adres e-mail do korespondencji,
 • tytuł artykułu w języku polskim,
 • tekst główny,
 • tytuł artykułu w języku angielskim,
 • abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 200 znaków ze spacjami),
 • bibliografia,
 • netografia.

6. Zamieszczane w artykule cytaty muszą być opatrzone informacją bibliograficzną.
7. Przypisy powinny być zapisane zgodnie z systemem harwardzkim: Inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku: rok publikacji, opcjonalnie numer strony lub stron w przypadku wiernego cytatu.
Przykłady tworzenia przypisów:

 • przypis źródła wiernie cytowanego: (J. Nowak, 2006, s. 72)
 • przypis źródła referowanego – umieszczany najczęściej na końcu akapitu: (J.Nowak, 2006)
 • przypisy źródeł internetowych: (M. Korendo, www.konferencje-logopedyczne.pl).

8. Umieszczane w artykule tabele należy opisać na górze numerem (Tab.1), tytułem i odpowiednio włączyć do tekstu. Pod tabelą należy umieścić źródło. Każda kolumna i wiersz powinny mieć nagłówek. W tabeli nie należy pozostawiać pustych kratek.

Przykład
Tab. 1. Wzrost liczby urodzeń dzieci z zespołem Downa wraz z wiekiem matki
Wiek matki
Liczba urodzeń dzieci z zespołem Downa do
ogólnej liczby urodzeń
przed 20. r. ż.
20-30 r. ż.
30-34 r. ż.
35-40 r. ż.
40-44 r. ż.
ponad 45 r. ż. mniej niż 1 na 2000
mniej niż 1 na 1500
około 1 na 750-880
około 1 na 280-290
około 1 na 130-150
około 1 na 20-65
Źródło: J. Lausch-Żuk (1991, s. 259)

9. Bibliografię należy umieścić na końcu pracy, zestawić według kolejności alfabetycznej i ponumerować. Wszystkie publikacje wymienione w bibliografii muszą mieć odwołanie w tekście.
10. Opisu bibliograficznego należy dokonać według poniższych wskazówek.
– Książka: Nazwisko autora (autorów) i inicjał imienia (imion): tytuł pracy zapisany kursywą, wydawca, miejsce wydania, rok wydania. Przykład:
Plutecka K.: Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu, Impuls, Kraków, 2006.
– W przypadku pracy pisanej pod redakcją: Palak Z. (red.): Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin, 2008.
– Artykuł w czasopiśmie: Nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia: tytuł artykułu zapisany kursywą [w:] tytuł czasopisma, numer czasopisma, rok wydania. Przykład:
Bogdanowicz M.: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych [w:] Psychologia Wychowawcza, nr 1, 1996.
– W przypadku powoływania się na fragment danej książki (rozdział, artykuł):
Nazwisko autora rozdziału/artykułu (autorów) i inicjał (inicjały) imienia: tytuł rozdziału/artykułu zapisany kursywą [w:] nazwisko i inicjał imienia redaktora naukowego, adnotacja o redakcji (red.), tytuł książki zapisany kursywą, wydawnictwo, miejsce wydanie, rok wydania.
Przykład:
Lausch-Żuk J.: Dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (w:) Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa,1991.
11. Wykorzystywane w artykule źródła internetowe, powinny być wiarygodne. Należy je zapisać w netografii, podając datę dostępu do strony. Opisu netografii należy dokonać w następujący sposób:
Nazwisko i inicjał imienia autora: tytuł strony internetowej, adres strony internetowej, data dostępu.
Przykład:
Korendo M.: Zaburzenia lewopółkulowe u dzieci z zespołem Aspergera, www.konferencje-logopedyczne.pl, data dostępu: 17.10.2013.
12. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny.